IKEA RENLIGFWM User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown IKEA RENLIGFWM. IKEA RENLIGFWM Ohjekirja

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on27 customer reviews

Summary of Contents

Page 1

RENLIGFWM6FISEIS

Page 2

Ohjelmien merkkivalot3.13.23.3Merkkivalo 3.1 syttyy, kun painiketta 4 painetaan ohjelmankäynnistämisen yhteydessä.Laite käynnistyy ja luukku lukittuu.

Page 3 - ÍSLENSKA 54

Luukun avaaminenAvaa luukku vetämällä luukun kahvasta va-rovasti ulospäin.Pyykin täyttäminen koneeseenRavistele vaatteetmahdollisimman hy-vin ja aseta

Page 4 - Yleiset turvallisuusohjeet

• Kaada nestemäinen pesuaine lokeroon , älä ylitä läppään merkittyä rajaa.Pesuaine tulee annostella oikeaan loke-roon ennen pesuohjelman käynnistä-mis

Page 5 - SUOMI 5

Tärkeää Valittua viiveaikaa voidaanmuuttaa vasta sen jälkeen kun pesuohjelmaon valittu uudelleen.Luukku on lukittu ajastuksen ollessa käytös-sä. Jos l

Page 6 - SUOMI 6

Poista pyykki koneesta ja tarkista, että rum-pu on tyhjä. Jos et pese toista koneellista,sulje vesihana. Jätä luukku auki, jotta rum-puun ei muodostu

Page 7 - SUOMI 7

Vedenpehmennintä tulee lisätä, jos vedenkovuus on keskikorkea-korkea. Noudata val-mistajan ohjeita. Pesuaineen määrä voidaan tällöin annostella (piene

Page 8 - SUOMI 8

Ohjelma/LämpötilaPyykintyyppiPesuohjelmankuvausMaksimitäyttömääräVajaa täyttömäärä1)Käytettävissä olevatlisätoiminnotPesuaine-lokeroHIENOPESU40° - 30°

Page 9 - SUOMI 9

Ohjelma/LämpötilaPyykintyyppiPesuohjelmankuvausMaksimitäyttömääräVajaa täyttömäärä1)Käytettävissä olevatlisätoiminnotPesuaine-lokeroMIX 20° 4)20°Erity

Page 10 - SUOMI 10

Ohjelma/LämpötilaPyykintyyppiPesuohjelmankuvausMaksimitäyttömääräVajaa täyttömäärä1)Käytettävissä olevatlisätoiminnotPesuaine-lokeroFARKUT60° - 40° -

Page 11 - SUOMI 11

Ohjelmat Täyt-tömää-rä(kg)Energianku-lutus (kWh)Vedenkulutus(litroina)Arvioitu oh-jelman kesto(minuutteina)Jäännös-kosteus(%)1)Villa-/käsinpe-suohjelm

Page 13 - SUOMI 13

• Käytä puhdistukseen jäykkäharjaistaharjaa ja poista kaikki pesuaineidenjäämät.• Huuhtele kaikki pesuainelokerikon pe-suainejäämät pois vesihanan all

Page 14 - SUOMI 14

Sihti on asennettu oikein, kun sen yläo-sassa näkyvä merkki näkyy ja on lukit-tunut paikoilleen.• sulje sihdin kansi• kytke pistoke pis-torasiaan.Tulo

Page 15 - SUOMI 15

Suojeltava jäätymiseltäJos laite asennetaan paikkaan, jossa läm-pötila voi laskea alle 0 °C, poista laitteen si-sälle mahdollisesti jäänyt vesi seuraa

Page 16 - SUOMI 16

Ongelma Mahdollinen syy KorjaustoimenpideVedenottoletku on litistynyt taimutkalla (painikkeen 4 merkkiva-lossa vilkkuu punainen valo).Tarkista vedenot

Page 17 - SUOMI 17

Ongelma Mahdollinen syy KorjaustoimenpideTarkista, että vedenottoletkun liitti-met eivät vuoda. Tätä ei ole ainahelppo tarkistaa, koska vesi valuuletk

Page 18 - SUOMI 18

Mallitunnus(MOD):... ...21552 © Inter IKEA Systems B.V. 1999Made In Italy000.000.00Tuotenumero (PNC): ...

Page 19 - SUOMI 19

YmpäristönsuojeluKierrätä materiaalit, jotka on merkittymerkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla seasianmukaiseen kierrätysastiaan.Suojele ympäristöä

Page 20 - SUOMI 20

• Seuraavien osien vaurioituminen: keraa-minen lasipinta, lisävarusteet, astia- jaruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoput-ket, tiivisteet, lamput ja

Page 21 - SUOMI 21

Tärkeää Jotta voimme palvella Sinuamahdollisimman nopeasti, pyydämmesoittamaan tämän oppaan lopussamainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita ainatässä oppaa

Page 22 - SUOMI 22

InnehållSäkerhetsinformation 29Säkerhetsföreskrifter 30Produktbeskrivning 32Kontrollpanel 33När maskinen används första gången 35Råd och tips

Page 23 - SUOMI 23

SUOMI 4SVENSKA 29ÍSLENSKA 54

Page 24 - SUOMI 24

Allmän säkerhet• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget föreunderhåll.• Ändra inte produktens specifikationer.• Följ den angivna maxima

Page 25 - SUOMI 25

• Anslut stickkontakten till eluttaget endast islutet av installationen. Kontrollera attstickkontakten är åtkomlig efter installa-tionen.• Dra inte i

Page 26 - SUOMI 26

Produktbeskrivning11 23451Tvättmedelsfack2Kontrollpanel3Luckhandtag4Typskylt5Justerbar fotTvättmedelsfack Fack för pulver eller flytande tvättmedelför

Page 27 - SUOMI 27

LuckspärrsknappProdukten har en specialfunktion som för-hindrar att barn och husdjur blir instäng-da i trumman.Aktivera funktionengenom att vridaknapp

Page 28 - SUOMI 28

7TemperaturknappTabell över symboler = Bomull = Jeans + = Bomull + Förtvätt = På/Av – Återställ ECO= Standard Bomull Eko = Temperatur = Syntet

Page 29 - Säkerhetsinformation

Kontrollampor för pro-gram3.13.23.3Kontrollampan 3.1 tänds när du trycker på knapp 4 för attstarta programmet.Produkten startar och luckan är låst.Kon

Page 30 - Allmän säkerhet

Öppna luckan.Öppna luckan genom att försiktigt drahandtaget utåt.Fylla på tvättLägg tvätten i trum-man, ett plagg i ta-get, och skaka utdem så mycket

Page 31 - SVENSKA 31

Varning Använd inte fliken i "NED"-läget med:• Tvättmedel som innehåller gelatin ellertjockt tvättmedel.• Pulvertvättmedel.• Program med för

Page 32 - SVENSKA 32

Startfördröjning kan inte väljas tillsammansmed tömningsprogrammet.Viktigt Den inställda fördröjningen kan inteändras förrän du har valt tvättprogramm

Page 33 - SVENSKA 33

Ta ut tvätten ur trumman och kontrolleranoga att trumman är tom. Stäng vattenkra-nen om du inte tänker fortsätta tvätta. Låtluckan stå på glänt för at

Page 34 - SVENSKA 34

SisällysTurvallisuustiedot 4Turvallisuusohjeet 5Laitteen kuvaus 6Käyttöpaneeli 8Ensimmäinen käyttökerta 10Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 14P

Page 35 - SVENSKA 35

Avhärdningsmedel måste tillsättas när vattnet är medelhårt. Följ tillverkarens instruk-tioner. Mängden tvättmedel kan då justeras (reduceras) till hår

Page 36 - SVENSKA 36

Program/TemperaturTyp avTvättProgram-BeskrivningMax. viktRed. Vikt 1)TillgängligaTillvalTvättmedelFackYLLE / HAND-TVÄTT40 ° - 30 ° -KALLSpecialtestade

Page 37 - SVENSKA 37

Program/TemperaturTyp avTvättProgram-BeskrivningMax. viktRed. Vikt 1)TillgängligaTillvalTvättmedelFackMIX 20° 4)20°Specialprogram förbomull, syntet oc

Page 38 - SVENSKA 38

Program/TemperaturTyp avTvättProgram-BeskrivningMax. viktRed. Vikt 1)TillgängligaTillvalTvättmedelFackJEANS60° - 40° -30°- kallByxor, skjortor ellerja

Page 39 - SVENSKA 39

Program Vikt(kg)Energiför-brukning(kWh)Vattenför-brukning (li-ter)Ungefärligprogramtid(minuter)Återståen-de fukt(%)1)Standard 40°C bomull30.61 43 167

Page 40 - SVENSKA 40

• Använd borstenför att rengöraöppningen och setill att rengöraden övre ochundre delen or-dentligt.När du har rengjort tvättmedelsfacket ochdess öppni

Page 41 - SVENSKA 41

Filtret sätts i korrekt när indikeringen pådess ovansida är synlig och blockerad.• stäng filterlocket;• anslut nätkabelnigen.Rengöring av filtren i ti

Page 42 - SVENSKA 42

Åtgärder vid frysriskOm produkten installeras på en plats därtemperaturen kan sjunka till under 0 °C, följdessa anvisningar för att avlägsna allt vat-

Page 43 - SVENSKA 43

Problem Möjlig orsak ÅtgärdTilloppsslangen är klämd eller vikt.(Den röda kontrollampan i knapp4 blinkar.)Kontrollera tilloppsslangens an-slutning.Filt

Page 44 - SVENSKA 44

Problem Möjlig orsak ÅtgärdTömnings- eller tilloppsslangen ärskadad.Byt ut mot en ny (kontakta vår ser-viceavdelning för information omreservdelsnumme

Page 45 - SVENSKA 45

• Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks. luku “Ohjelmatau-lukko”).• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämi-seksi vaihtaa vain val

Page 46 - SVENSKA 46

Modellbeskrivning(MOD): ...21552 © Inter IKEA Systems B.V. 1999Made In Italy000.000.00Produktnummer (PNC): ...

Page 47 - SVENSKA 47

MiljöskyddÅtervinn material med symbolen .Återvinn förpackningen genom att placeraden i lämpligt kärl.Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsag

Page 48 - SVENSKA 48

• Avsiktlig skada eller skada orsakad avförsumlighet, skada orsakad av underlå-tenhet att följa instruktioner för använd-ning, felaktig installation e

Page 49 - SVENSKA 49

– anslutningar till elnätet (om produk-ten levereras utan nätkabel och stick-kontakt) eller till vatten- eller gastill-försel eftersom dessa anslutnin

Page 50 - SVENSKA 50

EfnisyfirlitÖryggisupplýsingar 54Öryggisleiðbeiningar 55Vörulýsing 57Stjórnborð 58Fyrsta notkun 60Góð ráð 64Þvottastillingar 64Upplýsingar um

Page 51 - SVENSKA 51

• Fylgja skal leiðbeiningum um hámarksrúmmál hleðslu upp á6 kg (sjá “Þvottakerfis línurit” kaflann).• Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður að fá nýja f

Page 52 - SVENSKA 52

• Áður en heimilistækið er tengt við nýjarpípur eða pípur sem hafa ekki verið not-aðar í langan tíma, skal láta vatnið rennaþangað til það er hreint.•

Page 53 - SVENSKA 53

Vörulýsing11 23451Þvottaefnisskúffa2Stjórnborð3Handfang til að opna dyr4Merkiplata5Stillanlegir fæturÞvottaefnisskúffa Hólf fyrir duft eða fljótandi þ

Page 54 - Almennt öryggi

Öryggishnappur fyrir hurðÞetta heimilistæki inniheldur sérstakar að-gerðir til að koma í veg fyrir að börn oggæludýr festist inni í tromlunni.Til að v

Page 55 - ÍSLENSKA 55

7Hitastigs hnappurTafla yfir tákn = Bómull = Gallabuxur + = Bómull + forþvottur = Kveikja/Slökkva - Endurstilla ECO= Venjuleg bómull sparnað-arke

Page 56 - ÍSLENSKA 56

• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin taiputkiin, joita ei ole käytetty pitkään ai-kaan, anna veden valua, kunnes se onpuhdasta.• Laitteen ensim

Page 57 - ÍSLENSKA 57

Kerfisgaumljós3.13.23.3Gaumljósið 3.1 lýsist upp þegar þú ýtir á hnappinn 4 um leiðog þú ræsir kerfið.Heimilistækið hefur vinnslu og hurðin er læst.Ga

Page 58 - ÍSLENSKA 58

Setjið þvottinn í vélinaSetjið þvottinn í vél-ina, einn hlut í einuog hristið úr hverriflík eins mikið oghægt er.Með því að ýta ádyrakarminn, skalloka

Page 59 - ÍSLENSKA 59

Ađvörun Ekki nota blöðkuna í stöð-unni "NIÐUR" ásamt:• Þvottaefnisgeli eða þykku þvottaefni.• Þvottaefnisdufti.• Með þvottakerfum sem eru me

Page 60 - ÍSLENSKA 60

Ræstu kerfið með því að þrýsta áhnappinn 4Til að setja þvottakerfið sem valið var ígang er þrýst á hnapp 4, viðkomandi græntgaumljós hættir þá að blik

Page 61 - ÍSLENSKA 61

Góð ráðFlokkun á þvottiFylgið þvottatáknum á hverri flík ásamtþvottaleiðbeiningum framleiðanda. Flokkiðþvottinn eins og hér segir Hvítt, litað, ger-vi

Page 62 - ÍSLENSKA 62

Kerfi/HitastigTegundþvotturHringrásLýsingHámarkshleðslaM. Hleðsla1)TiltæktValkostir/AukavalÞvottaefniHólfBÓMULL90° - 60°- 40°- 30° - KaltHvít og lituð

Page 63 - ÍSLENSKA 63

Kerfi/HitastigTegundþvotturHringrásLýsingHámarkshleðslaM. Hleðsla1)TiltæktValkostir/AukavalÞvottaefniHólfULL /HAND-ÞVOTTUR40°-30°- KaltSérstakt kerfi

Page 64 - ÍSLENSKA 64

Kerfi/HitastigTegundþvotturHringrásLýsingHámarkshleðslaM. Hleðsla1)TiltæktValkostir/AukavalÞvottaefniHólfBLANDA 20° 4)20°Sérstakt kerfi fyrirfatnað úr

Page 65 - ÍSLENSKA 65

Kerfi/HitastigTegundþvotturHringrásLýsingHámarkshleðslaM. Hleðsla1)TiltæktValkostir/AukavalÞvottaefniHólfGALLABUXUR60° - 40° -30°- KaltBuxur, skyrtur

Page 66 - ÍSLENSKA 66

Þvottastilling-arHleðsla(kg)Orkuneysla(KWh)Vatnsnotkun(lítrar)Námunduðlengd kerfis(mínútur)Raki semeftir er (%)1)Staðlað 40 °Cbómull30.61 43 167 531)

Page 67 - ÍSLENSKA 67

Pesuainelokerikko Varsinaisen pesun pesujauheen tai nes-temäisen pesuaineen lokero. Jos käytätnestemäistä pesuainetta, annostele pesuai-ne juuri ennen

Page 68 - ÍSLENSKA 68

• Notið fyrrnefndanbursta til aðhreinsa afkimahólfsins, og trygg-ja skal að efri ogneðri hlutar hólf-sins séu vel hrein-ir.Eftir að hafa hreinsað þvot

Page 69 - ÍSLENSKA 69

Sían er rétt sett í þegar gaumljósið átoppi hennar er sýnilegt og lokað.• lokið síulokinu;• Setjið aðaltapp-ann aftur í.Síurnar á innslöngunni þrifnar

Page 70 - ÍSLENSKA 70

Hætta á frostiEf tækið er sett upp á stað þar sem hitastig-ið gæti fallið undir frostmark, skal fram-kvæma eftirfarandi ráðstafanir til aðfjarlægja al

Page 71 - ÍSLENSKA 71

Vandamál Möguleg orsök LausnSían í innslöngunni eða sía innlok-ans eru stífaðar (Rautt gaumljósfyrir hnappinn 4 blikkar).Þrífið síurnar í innslöngunni

Page 72 - ÍSLENSKA 72

Vandamál Möguleg orsök LausnÞað er vatn í tromlunni. Veljið tæmingu eða þeytivindukerfitil að tæma út vatnið.Heimilistækiðgefur frá séróvenjulegt hljó

Page 73 - ÍSLENSKA 73

Vatnsþrýstingur1)LágmarkHámark0,5 bör (0,05 MPa)8 bör (0,8 MPa)Hámarkshleðsla (kg) fyrirbómull6Hámarks vindingarhraði(rpm)1200Orkuflokkur A+Þvottaflok

Page 74 - ÍSLENSKA 74

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,sem orsakast af göllum í smíði þess eðaefniviði frá þeim degi sem það var keypth

Page 75 - ÍSLENSKA 75

Hvernig landslögin gildaIKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagalegréttindi, sem samræmast eða ná út fyrirkröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmál-a

Page 76 - ÍSLENSKA 76

emit gninepOeeF llaCrebmun enohPyrtnuoCBelgië 070 246016 Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen eniames nE .02 à 8 xuanoitan sleppa se

Page 78

Oven turvapainikeTässä laitteessa on erikoistoiminto, jokaestää lasten ja eläinten kiinni jäämisenrummun sisälle.Kyseinen turvatoi-minto aktivoidaankä

Page 79

© Inter IKEA Systems B.V. 2008 AA-596868-2132926773-A-092014

Page 80 - 132926773-A-092014

3Ohjelmien merkkivalot4Käynnistä/tauko-painike5Pika-painike6Monitoimintopainike7Lämpötilan painikeNäytön symbolit = Puuvilla = Farkut + = Valko/kir

Comments to this Manuals

No comments